ດາວໂຫຼດ

ຟອນເພັດຊະລາດ edit(31/05/2018)
ຟອນສຳລັບເວບໄຊ
ໂປຣແກຣມ Lao Text to Speech
smartlink-v2.2.1-release.apk
smartlink.ipa
ຟອນເພັດຊະລາດ ສຳລັບ Android 4,1 ລົງມາ
ຟອນເພັດຊະລາດ ສຳລັບ Android 4.2 ຂື້ນໄປ
ຟອນເພັດຊະລາດ ສຳລັບ iOS Version 7, 8 (beta)
ແປ້ນພິມພາສາລາວສຳລັບ Android ໃນຮູບແບບຕິດຕັ້ງ
ແປ້ນພິມພາສາລາວສຳລັບຄອມພິວເຕີ
ໂປຣແກຣມ ປ່ຽນຟອນ ສຳລັບຟາຍ txt
ໂປຣແກຣມ ວັດຈະນານຸກົມ ລາວ-ອັງກິດ-ລາວ
ໂປຣແກຣມ ແປ້ນພິມ ພາສາລາວ
ໂປຣແກຣມເສີມ ໃຊ້ໃນການຈັດແຖວ, ຕັດພະຍາງ, ໂປຼແກຼມປ່ຽນຟອນ, ໂປຼແກຼມວັດຈະນານຸກົມລາວ...ສໍາລັບ MS office 2003, 2007, 2010
ໂປຣແກຣມ ກ່າຍຕົວໜັງສືຈາກ ຮູບຖ່າຍ
ໂປຼແກຼມ ລາວ-OFFICE 2007
ເວບບຣາວເຊີ ພາສາລາວ
Microsoft .NET Framework3.5 X86
>>