13/12/2012 09:41:08

ຢາກຮູ້ວ່າໃນການໃຊ້ program ຄອນເວິດ ຈາກ saysettha Lao ມາເປັນ saysettha OT ຈຶ່ງມີຂີດຢໍ້ໜ້າຢູ່ໜ້າຕົວອັກສອນ ເວລາເຮົາຄອນເວິດແລ້ວ? ມີວິທີແກ້ໄຂບໍ?
ຄຳເຫັນ

2019-01-21 10:28:54

Re: Simpleviewer gallery background in IE8 is white

ຊ່ວຍເລັ່ງການປັບປຸງໃຫ້ແນ່ ເພາະມີເອກະສານທາງການ ຫລາຍກອງເຕັມໜ້າໂຕະ ລໍຖ້າການປ່ຽນຟ້ອນ.  ລົບກວນແນ່ເດີ ວຽກໃນເທື່ອນີ້ຕ້ອງໄດ້ອາໄສ ນັກພັດທະນາຄືພວກທ່ານ ຊ່ວຍແກ້ໄຂ. ຂໍຂອບໃຈ
ສະບາຍດີ

2019-01-18 10:56:47

Re: Simpleviewer gallery background in IE8 is white

ເປັນຫຍັງຄືປັບປຸງບໍ່ແລ້ວຈັກເທື່ອ ສຳລັບການປ່ຽນເປັນ ພອນເພັດສະລາດ
Southyxay

2019-01-18 10:56:14

Re: Simpleviewer gallery background in IE8 is white

ເປັນຫຍັງຄືປັບປຸງບໍ່ແລ້ວຈັກເທື່ອ ສຳລັບການປ່ຽນເປັນ ພອນເພັດສະລາດ
Southyxay

2018-12-24 08:56:48

Re: Simpleviewer gallery background in IE8 is white

ສະບາຍດີ ລະບົບການປ່ຽນຟອນ ຊ່ວງນີ້ເປັນແນວໃດນໍ convert ບໍ່ໄດ້ເລີຍ ເຂົ້າ Page ບໍ່ໄດ້ເລີຍ, ປັບປຸງໃຫ້ແດ່
ສະບາຍດີ

2018-11-17 13:30:57

Re: Simpleviewer gallery background in IE8 is white

ແອັດມິນ ຂໍຖາມແດ່ ເປັນຫຍັງນໍຄືຄອນເວິດບໍໄດ້ນໍ
ສະບາຍດີ

2018-11-16 14:52:28

Re: Simpleviewer gallery background in IE8 is white

ຢາກປ່ຽນ front
ທ້າວ ແຂກ

2017-06-14 14:34:55

Re: Simpleviewer gallery background in IE8 is white


My name is yee THONGVANH. I'm 19 years old And my home town at Houaphan province Xamtai distric Nonghek village. right now I study in Lao university.

2016-09-20 16:30:43

Re: Simpleviewer gallery background in IE8 is white

best ringtones download | horror ringtones | iphone ringtone
vanisim

2016-09-15 11:45:40

Re: Simpleviewer gallery background in IE8 is white

ຖ້າຫາກ ຢາກ ປ່ຽນ saysettha Lao to Phetsarath OT ແມ່ນເບິ່ງຕາມນີ້ເດີ້ https://www.youtube.com/watch?v=3XGKXwT_tUE

2016-08-25 09:30:42

Re: Simpleviewer gallery background in IE8 is white

Phetsala OT
vandy YANGCHOUTOUA

Bánhbèo

Vé máy bay đi Phú Quốc giá rẻBúnchả cá

Bún chả cá Đà Nẵng cóthể tìm thấy ở các quán ăn trên đường Hùng Vương hay đường Hoàng Diệu,… đây làmón ăn ngon có giá cả bình dân chỉ từ 15.000 – 20.000đ/tô bún chả cá đầy ắp. Loạicá được chế biến thành chả cá thường là cá cam, cá thu hoặc cá ngừ tùy thuộcvào mỗi mùa trong năm, ngoài chả cá ra còn có món bún cá lát với những lát cátươi được kho sơ qua với gia vị.

Kinh nghiệm du lịch Cô Tô cho những ai chuẩn bị đi du lịch Cô Tô

' />
2016-06-02 15:09:12

Re: Simpleviewer gallery background in IE8 is white

kinh nghiệm du lịch Cô Tô

Bánhbèo

Vé máy bay đi Phú Quốc giá rẻBúnchả cá

Bún chả cá Đà Nẵng cóthể tìm thấy ở các quán ăn trên đường Hùng Vương hay đường Hoàng Diệu,… đây làmón ăn ngon có giá cả bình dân chỉ từ 15.000 – 20.000đ/tô bún chả cá đầy ắp. Loạicá được chế biến thành chả cá thường là cá cam, cá thu hoặc cá ngừ tùy thuộcvào mỗi mùa trong năm, ngoài chả cá ra còn có món bún cá lát với những lát cátươi được kho sơ qua với gia vị.

Kinh nghiệm du lịch Cô Tô cho những ai chuẩn bị đi du lịch Cô Tô

Du lịch

              BSC.

-À­ˆº¤-¥¾¡ BSC  -À¯ñ­-À£ˆº¤´œ-ê†-§È¸¨-ùÉ-°øÉ-®ðìò¹¾­-¦¾´¾©-êȾ-¨êº©-쾨-콺¼©-¢º¤-Á°­-¨÷©-ê½-¦¾©-į-¦øÈ-®÷-£½-ì½-¡º­-ê÷¡-콩ñ®-ê†-¡È¼¸¢Éº¤-í-ºö¤¡¾­-¥ñ©-ª˜¤ºó¡-êñ¤-¨ñ¤-§È¸¨-¯½-À´ó­-°½ìò©-ª½²ñ­-¸È¾: -À¡ò-©¢Ó-®ö¡²Èº¤ Íõ ¯ñ­¹¾-꾤-©É¾­-é-À²ˆº¥½-­¿-¢Ó-´ø­-©„¤-¡È¾¸-į-§È¸¨-Á¡É-Ä¢-®ñ­¹¾ ºñ­-¥½-¦øÈ-¡¾­-¯ñ®-Á°­ ¡ö­ì½¨÷©-Áì½ ¡¾­-­¿-Á°­-į-¯½ªò®ñ©-Ä©É-µÈ¾¤-´ó-¯½¦ò©-ªò-²¾®-;¨-¢œ­ -í-º¾­¾-£ö©§…¤¢½-®¸­¡¾­-í-¡¾­-ê¿ BSC ´ó-¢˜­-ªº­-©„¤-ì÷È´-­ó:

1.  ¡¾­-¸ò-À£¾½-꾤-¡ö­ì½¨÷© §…¤-Ä©É-Á¡È-¡¾­-À»ñ©SWOT Analysis  -À²ˆº-ùÉ-êò©-꾤 -Á콡ö­ì½¨÷©-¢º¤-ºö¤¡¾­.

2.  ¡¾­-¡¿­ö©-¸ò-Ħ-êñ© -Á콡ö­ì½¨÷©-¢º¤-ºö¤¡¾­-©¨-¡¿­ö©-À¯ñ­-¡÷­-ì½-¨÷©-Íñ¡ê†-¦¿£ñ­-¢º¤-ºö¤¡¾­.

3.  ¸ò-À£¾½ -Áì½ ¡¾­-¡¿­ö©-¸È¾BSC  ¥½-À¯ñ­ºö¤¡¾­¥ñ©-ª˜¤-£¸­-¥½£¸­-¥½-´ó-êñ©¦½­½-¥¿­¸­-¹ì¾¨-Áì½ êñ©¦½­½¢º¤-ÁªÈì½£ö­-£¸­-¥½-´ó-¡¾­-²ö¸²ñ­ -Áì½ -À§ˆº´-¨¤-¡ñ­µÈ¾¤-é-¡Òª¾´.

4.  -Á°­-¨÷©-ê½-¦¾© ¡¾­-À»ñ©-Á°­-ê† ( StrategyMap )  콩ñ®-ºö¤¡¾­-¥ñ©-ª˜¤-©¨-¡¿­ö©-¸ñ©«÷ ¥÷©¯½¦ö¤ ê†-¦¿£ñ­-²¾¨-êÉ-ÁªÈì½-êñ©¦½­½ -©¨²ò¥¾ì½-­È¾¸È¾-í-¡¾­-ê†-ºö¤¡¾­-¥ñ©-ª˜¤-¥½-¦¾´¾©-©¿-À­ó­-¤¾­ -Áì½ ®¿ì÷¤-êñ©¦½­½ -Áì½-Á°­-¨÷©-ê½-¦¾©-¢º¤-ºö¤¡¾­-¥ñ©-ª˜¤-Ä©É-­˜­ ¥½-ªÉº¤-®ñ­ì÷-¸ñ©«÷-¯½¦ö¤

' />
2015-12-05 09:54:13

Re: Simpleviewer gallery background in IE8 is white

-í-¯½¥÷-®ñ­¥½-À¯ñ­-ªö¸-§È¸¨-í-¡¾­-¡¿-Îö©-À¯í¾-Ͼ¨¢º¤-ªö¸-¸ñ©-Áê¡-ÁªÈ-ì½-ªö¸-ùÉ-´ó-£¸¾-§ñ©-À¥­-´¾¡-¢œ­§…¤£¸¾´-¦¿-²ñ­ ¢º¤-¸ñ©«÷¯½¦ö¤ -Áì½ ªö¸-¸ñ©-Áê¡-¢Ó-´ø­-²œ­«¾­--í-¯½¥÷-®ñ­-À¯í¾-Ͼ¨-Á°­-¤¾­-£¤¡¾­ Íõ ¡ò©¥½¡¿-¢º¤-ÁªÈ-ì½´÷­-´º¤-¦¾´¾©-¦½-Á©¤-Ä©É-©ñ¤-í-»ø®-ê†2

III.              BSC.

-À­ˆº¤-¥¾¡ BSC  -À¯ñ­-À£ˆº¤´œ-ê†-§È¸¨-ùÉ-°øÉ-®ðìò¹¾­-¦¾´¾©-êȾ-¨êº©-쾨-콺¼©-¢º¤-Á°­-¨÷©-ê½-¦¾©-į-¦øÈ-®÷-£½-ì½-¡º­-ê÷¡-콩ñ®-ê†-¡È¼¸¢Éº¤-í-ºö¤¡¾­-¥ñ©-ª˜¤ºó¡-êñ¤-¨ñ¤-§È¸¨-¯½-À´ó­-°½ìò©-ª½²ñ­-¸È¾: -À¡ò-©¢Ó-®ö¡²Èº¤ Íõ ¯ñ­¹¾-꾤-©É¾­-é-À²ˆº¥½-­¿-¢Ó-´ø­-©„¤-¡È¾¸-į-§È¸¨-Á¡É-Ä¢-®ñ­¹¾ ºñ­-¥½-¦øÈ-¡¾­-¯ñ®-Á°­ ¡ö­ì½¨÷©-Áì½ ¡¾­-­¿-Á°­-į-¯½ªò®ñ©-Ä©É-µÈ¾¤-´ó-¯½¦ò©-ªò-²¾®-;¨-¢œ­ -í-º¾­¾-£ö©§…¤¢½-®¸­¡¾­-í-¡¾­-ê¿ BSC ´ó-¢˜­-ªº­-©„¤-ì÷È´-­ó:

1.  ¡¾­-¸ò-À£¾½-꾤-¡ö­ì½¨÷© §…¤-Ä©É-Á¡È-¡¾­-À»ñ©SWOT Analysis  -À²ˆº-ùÉ-êò©-꾤 -Á콡ö­ì½¨÷©-¢º¤-ºö¤¡¾­.

2.  ¡¾­-¡¿­ö©-¸ò-Ħ-êñ© -Á콡ö­ì½¨÷©-¢º¤-ºö¤¡¾­-©¨-¡¿­ö©-À¯ñ­-¡÷­-ì½-¨÷©-Íñ¡ê†-¦¿£ñ­-¢º¤-ºö¤¡¾­.

3.  ¸ò-À£¾½ -Áì½ ¡¾­-¡¿­ö©-¸È¾BSC  ¥½-À¯ñ­ºö¤¡¾­¥ñ©-ª˜¤-£¸­-¥½£¸­-¥½-´ó-êñ©¦½­½-¥¿­¸­-¹ì¾¨-Áì½ êñ©¦½­½¢º¤-ÁªÈì½£ö­-£¸­-¥½-´ó-¡¾­-²ö¸²ñ­ -Áì½ -À§ˆº´-¨¤-¡ñ­µÈ¾¤-é-¡Òª¾´.

4.  -Á°­-¨÷©-ê½-¦¾© ¡¾­-À»ñ©-Á°­-ê† ( StrategyMap )  콩ñ®-ºö¤¡¾­-¥ñ©-ª˜¤-©¨-¡¿­ö©-¸ñ©«÷ ¥÷©¯½¦ö¤ ê†-¦¿£ñ­-²¾¨-êÉ-ÁªÈì½-êñ©¦½­½ -©¨²ò¥¾ì½-­È¾¸È¾-í-¡¾­-ê†-ºö¤¡¾­-¥ñ©-ª˜¤-¥½-¦¾´¾©-©¿-À­ó­-¤¾­ -Áì½ ®¿ì÷¤-êñ©¦½­½ -Áì½-Á°­-¨÷©-ê½-¦¾©-¢º¤-ºö¤¡¾­-¥ñ©-ª˜¤-Ä©É-­˜­ ¥½-ªÉº¤-®ñ­ì÷-¸ñ©«÷-¯½¦ö¤

ຊ່ວຍແປງຂ້ອຍແນ່

2015-08-26 17:57:33

Re: Simpleviewer gallery background in IE8 is white

ຂ້າພະເຈົ້າຢາກປ່ຽນ font saysettha Lao ເປັນ OT
ສະບາຍດີ

2015-01-16 13:47:46

Re: Simpleviewer gallery background in IE8 is white

µøÈí¦½²¾®Á¸©ìɸ´¯¾¦½¥¾¡¡¾­¥¿Á­¡Áì½ìñ¤¡¼©.  
78077328

2014-06-13 14:51:08

Re: Simpleviewer gallery background in IE8 is white
khamvanh

2014-06-07 18:28:50

Re: Simpleviewer gallery background in IE8 is white


Office Manager

2013-01-04 12:00:39

Re: Simpleviewer gallery background in IE8 is white

ເວລາທີ່ທ່ານຄອນເວີດຕ້ອງມາປ່ຽນ font codes ເປັນ UNICODE ແລ້ວຈຶ່ງເຂົ້າໄປ Add-ins ໄປທີ່ Convert all lao to Unicode


ພອນ

2012-12-21 08:42:54

Re: Simpleviewer gallery background in IE8 is white

ເວລາທີ່ທ່ານຄອນເວີດຕ້ອງມາປ່ຽນ font codes ເປັນ UNICODE ແລ້ວຈຶ່ງເຂົ້າໄປ Add-ins ໄປທີ່ Convert all lao to Unicode
MoES