ລຳດັບ ຊື່ໂປຣແກຣມ ດາວໂຫຼດທັງໝົດ
ດາວໂຫຼດປີ
ກົດດາວໂຫຼດ
1 Phetsarath_OT.rar 232,239 228
2 Phetsarathwebfonts.zip 28,645 45
3 Lao TTS Setup.rar 515 6
4 smartlink-v2.2.1-release.apk 97 1
5 smartlink.ipa 90 1
6 PhetsarathFont_1.0 Andr 4.1 lower.apk 14,477 7
7 PhetsarathFont_1.0 Andr 4.2 upper.apk 245 2
8 Phetsarath_OT.mobileconfig 278 5
9 LaoKeyboard.apk 183 2
10 LaoKey.msi 135 2
11 Lao Conversion 2.0.rar 193 3
12 Lao Dictionary 2.0.rar 177 5
13 Lao Keyboard 1.2.rar 153 3
14 Standardization.rar 82 0
15 Lao OCR v2.0.rar 131 5
16 Lao OFF2007 Lang Pack.rar 133 2
17 SeaMonkey.rar 49 1
18 Microsoft .NET Framework3.5 X86.zip 185 1