ປ້ອນຄຳສັບພາສາອັງກິດທີຕ້ອງການແປ

ຄຳສັບພາສາອັງກິດ (ENG)
ຄຳສັບແປພາສາລາວ (LAO)