ຜົນຂອງການສັງລວມບັນຫາ ແລະ ການປັບປຸງຟອນເພັດຊະລາດ

ກ່ອນອື່ນທາງທີມງານ ຕອ້ງຂໍຂອບໃຈນໍາທຸກທ່ານທີ່ໃຫ້ຄໍາຄິດເຫັນ ບໍ່ວ່າຈະຜ່ານເວັບໄຊເພັດຊະລາດ, ຜ່ານໂທລະສັບ ແລະ ທ່ານທີ່ໄດ້ເຂົ້າໄປພົວພັນຫາພວກເຮົາໂດຍກົງ ເຊິ່ງພວກເຮົາສາມາດສັງລວມບັນຫາທີ່ເກີດຂື້ນກັບການນໍາໃຊ້ຟອນເພັດຊະລາດ ໄດ້ດັ່ງນີ້:
 1. ບັນຫາທີ່ເກີດຂື້ນຍ້ອນໂຕຟອນເພັດຊະລາດ
  1. ບັນຫາພິມເຄື່ອງໝາຍເປີເຊັນ (%) ບໍ່ໄດ້ໃນຟອນເພັດຊະລາດແຕ່ສາມາດພິມໄດ້ໃນຟອນໄຊເສດຖາ: ໂດຍທົ່ວໄປເຄື່ອງໝາຍທີ່ບໍ່ແມ່ນຕົວອັກສອນລາວ ລວມທັງເຄື່ອງໝາຍ ເປີເຊັນ, ລົບ, ບວກ, ຄູນ, ຫານ, ເຄື່ອງ ໝາຍອີເມວ ແລະ ອື່ນໆ ແມ່ນຈະບໍ່ໄດ້ບັນຈຸເຂົ້າຢູ່ໃນຟອນ ແຕ່ເພື່ອສະດວກໃນການນໍາໃຊ້ຂອງບາງວຽກງານ ທາງຟອນໄຊເສດຖາຈື່ງໄດ້ບັນຈຸເຄື່ອງໝາຍເຫຼົ່ານີ້ໃສ່ນໍາ. ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາຈາກຜູ້ຊົມໃຊ້ພວກເຮົາຈິ່ງໄດ້ບັນຈຸເອົາເຄື່ອງໝາຍທີ່ລະບຸໄວ້ຂ້າງເທິງເຂົ້າໃນຟອນເພັດຊະລາດແລ້ວ.
  2. ເຄື່ອງໝາຍ / ແລະ \ ມີຂະໜາດບໍ່ເທົ່າກັນ (ຍ້ອນການອອກແບບແຕ້ມເບື້ອງຕົ້ນບໍ່ເທົ່າກັນ ແຕ່ບັນຫານີ້ໄດ້ແຕ້ມຄືນໃໝ່ໃຫ້ມີຂະໜາດເທົ່າກັນແລ້ວ)
  3. ສະຫຼະxື ມັນຢູ່ເບື້ອງຂວາຂອງຕົວອັກສອນຫຼາຍໂພດ: (ຍ້ອນການກໍານົດຕໍ່າແໜ່ງຂອງສະຫຼະ xື ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ບໍ່ເຊີ່ງກັບພະຍັນສະນະ ແຕ່ບັນຫານີ້ໄດ້ແກ້ໄຂໃຫ້ຢູ່ເຄິ່ງກາງພະຍັນສະນະແລ້ວ)
  4. ບັນຫາການພິມວັນນະຍຸດກ່ອນສະຫຼະຈະເຮັດໃຫ້ຕໍ່າແໜ່ງສອງອັນນີ້ທັບກັນ(ຕົວຢ່າງ: ກ້ ໍ = ກ້ໍ) ແລະ ບັນຫາພິມສະຫຼະແລະວັນນະຍຸດຊໍ້າກັນແລະທັບກັນ:

  ຕໍ່ກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວ, ທາງສູນ ໄດ້ທົດລອງວິທີການພິມແບບນີ້ກັບຟອນພາສາລາວຕ່າງໆ ລວມທັງຟອນໄຊເສດຖາ, ດອກຈໍາປາ ແລະ ອື່ນໆ ລວມທັງຟອນພາສາໄທກໍ່ເຫັນວ່າ: ມີບັນຫາເຊັ່ນດຽວກັນທັງນີ້ຍ້ອນວິທີການພິມບໍ່ຖືກຕາມຫຼັກໄວຍາກອນ ທີ່ວ່າພິມພະຍັນຊະນະ, ສະຫຼະ ແລະ ວັນນະຍຸດ, ຖ້າພິມວັນນະຍຸດກ່ອນສະຫຼະກໍ່ຈະພົບບັນຫາຄືດັ່ງກ່າວ. ແຕ່ຖ້າຢາກໃຫ້ສາມາດພິມໄດ້ທັງສອງແບບນັ້ນແມ່ນມີ 3 ວິທີທາງຄື:

  • ວິທີທີ1: ແມ່ນການກໍານົດຫຼັກການ Mark-to-Mark ໃສ່ແຕ່ລະວັນນະຍຸດໃນກະໂຕຟອນເພັດຊະລາດເອງ (ຕົວຢ່າງ:ພິມສະລະອີ ( ີ ) ຕໍ່ຈາກໄມ້ໂທ ( ້ ) ແມ່ນຍ້າຍຕໍ່າແໜ່ງໄມ້ໂທໄປຢູ່ເທິງສະລະອີແບບອັດຕະໂນມັດ. ແຕ່ວິທີການນີ້ນໍາໃຊ້ໄດ້ສະເພາະໂປຼແກຼມທີ່ຮັບຮູ້ຫຼັກການ Mark-to-Mark. ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດການທົດລອງນໍາໃຊ້ວິທີນີ້ ໃນການປັບປຸງຟອນເພັດຊະລາດ ເຫັນວ່າສາມາດຍ້າຍຕໍ່າແໜ່ງໄມ້ໂທໄດ້ແຕ່ຈະໃຫ້ສົມບູນ ຕ້ອງໄດ້ຊອກໃຫ້ເຫັນການພິມຕົວອັກສອນທີ່ມີບັນຫາລັກສະນະແບບນີ້ແລ້ວກໍານົດຫຼັກການ Mark-to-Mark ໃຫ້ມັນທັງໝົດ.
  • ວິທີທີ2: ແມ່ນກໍານົດລໍາລັບການພິມຕົວອັກສອນລາວໃນກະໂຕຟອນເພັດຊະລາດເຊັ່ນ: ຟອນດອກຈໍາປາຂອງບໍລິສັດໄມໂຄຼຊອບແມ່ນໃຊ້ວິທີການແບບນີ້ຕົວຢ່າງ: ບໍ່ສາມາດພິມສະຫຼະທາງເທິງຫຼືທາງລຸ່ມຕໍ່ຈາກວັນນະຍຸດໄດ້. ແຕ່ວິທີການແບບນີ້ນໍາໃຊ້ໄດ້ສະເພາະໂປຼແກຼມໄມໂຄຼຊອບ. ມາເຖິງປະຈຸບັນພວກກໍ່ບໍ່ທັນຮູ້ວ່າບໍລິສັດໄມໂຄຼຊອບນຳໃຊ້ວິທີການ ແລະ ໂປຼແກຼມແບບໃດໃນການກຳນົດຢູ່ຟອນສະນັ້ນມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຊ່ຽວຊານຜູ້ຮູ້ຈັກ.
  • ວິທີທີ3: ແມ່ນການຂຽນໂປຼແກຼມ Input rules ຕິດຕັ້ງເສີມລົງໃນເຄື່ອງເພື່ອໃຫ້ລະບົບຮັບຮູ້ຫຼັກການໃນການພິມພາສາລາວຕົວຢ່າງ: ທ່ານ.ຈອນເດີດິນ ໄດ້ກຳນົດຫຼັກການພິມພາສາລາວຕ່າງໆ ລົງໃນໂປຼແກຼມ LaoScript for Windows ສະນັ້ນ ເມື່ອພິມພາສາລາວຜ່ານໂປຼແກຼມນີ້ທີ່ບໍ່ຖືກຕາມຫຼັກການແມ່ນໂປຼແກຼມຈະຟ້ອງຄວາມຜິດອອກມາ. ວິທີການນີ້ແມ່ນສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ກັບທຸກໆຊອບແວທີ່ສາມາດບັນຈຸໂປຼແກຼມດັ່ງກ່າວເຂົ້າໄດ້. ມາເຖິງປະຈຸບັນ ພວກເຮົາຍັງບໍ່ສາມາດຄົ້ນຄວ້າຂຽນໂປຼແກຼມນີ້ໄດ້ເທື່ອ ສະນັ້ນມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ວ່າຈ້າງຜູ້ຮູ້ຈັກມາຂຽນໃຫ້.
 2. ບັນຫາການນໍາໃຊ້ຟອນເພັດຊະລາດຈາກການບໍ່ຮັບຮູ້ໂປຼແກຼມແລະຊອບແວອື່ນໆ
  1. ບັນຫາເມື່ອພິມພາສາລາວຕາມຟອນເພັດຊະລາດແລ້ວປ່ຽນໄປພິມພາສາອື່ນ (ລາວ, ອັງກິດ, ໄທ…) ແລ້ວກັບມາພິມພາສາລາວຄືນຟອນຈະປ່ຽນໄປເປັນຟອນດອກຈໍາປາແບບອັດຕະໂນມັດ, ແຕ່ເມື່ອໃຊ້ຟອນໄຊເສດຖາປະກົດວ່າບໍ່ມີບັນຫາ. ສາຍເຫດຂອງບັນຫາດັ່ງກ່າວແມ່ນມີຄື:
  • ສາຍເຫດທີ1: ຖ້າຫາກຢູ່ໃນເຄື່ອງຄອມພິວເຕີດັ່ງກ່າວມີການຕັ້ງຄ່າແປ້ນພິມພາສາອື່ນໆນອກຈາກພາສາລາວ ແລະ ພາສາອັງກິດ, ເມື່ອເວລາເຮົາປ່ຽນແປ້ນພິມຈາກພາສາລາວໄປເປັນອັງກິດຫຼືອັງກິດມາເປັນລາວໂດຍຜ່ານວິທີກົດຄີລັດ (ເຊັ່ນ: Alt + Shift) ນັ້ນມັນຈະຜ່ານການເອີ້ນໃຊ້ແປ້ນພິມພາສາອື່ນ ເມື່ອພາສາດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ບັນຈຸເຂົ້າໃນຟອນເພັດຊະລາດລະບົບຈະຖືເອົາຟອນດອກຈໍາປາເພາະເປັນຟອນບຸລິມະສິດຂອງເຄື່ອງນັ້ນ. ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາສະເພາະໜ້ານີ້ມີສອງວີທີຄື:
   ວິທີທີ່1: ແມ່ນບໍ່ໃຊ້ການກົດຄີລັດ (ເຊັ່ນ: Alt + Shift) ເພື່ອປ່ຽນແປ້ນພິມພາສາລາວ ເປັນພາສາອັງກິດ ແຕ່ໃຫ້ໃຊ້ວິທີການໃຊ້ເມົ້າສ໌ (Mouse) ໃນການປ່ຽນແປ້ນພິມແທນ.
   ວິທີທີ່2: ຖ້າຫາກວ່າທ່ານບໍ່ມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງພິມພາສາອື່ນໆ ທີ່ບໍ່ແມ່ນພາສາລາວ ແລະ ພາສາອັງກິດນັ້ນຄວນຕັ້ງຄ່າຂອງແປ້ນພິມຂອງທ່ານໃຫ້ມີພຽງແຕ່ພາສາລາວ ແລະ ພາສາອັງກິດ (ໃຫ້ມີພຽງ EN ແລະ LA ບໍ່ໃຊ້ TH)
  • ສາຍເຫດທີ່2: ຖ້າຫາກນຳໃຊ້ໂປຣແກຣມ LaoScript for windows ໃນການພິມພາສາລາວຕາມຟອນເພັດຊະລາດເມື່ອພິມຕົວອັກສອນໄດ້ໄລຍະໃດໜື່ງແລ້ວຍະຫວ່າງໂປຣແກຣມຈະເພີ່ມ (Insert) ເຄື່ອງໝາຍຫວ່າງເປົ່າ (Zero width Space) ເຂົ້າໃນຂໍ້ຄວາມເພື່ອຄວາມສະດວກໃນການຕັດພະຍາງຫຼືຕັດຄຳ ແຕ່ເນື່ອງຈາກເຄື່ອງໝາຍ Zero width Space ບໍ່ມີໃນຟອນເພັດຊະລາດມັນຈື່ງໄປເອີ້ນຫາຢູ່ຟອນດອກຈຳປາ. ປະຈຸບັນພວກເຮົາໄດ້ເພີ້ມເຄື່ອງໝາຍ Zero width Space ເຂົ້າໃນຟອນເພັດສະລາດແລ້ວແຕ່ບໍ່ຮູ້ວ່າຈະໄດ້ເພີ່ມເຄື່ອງໝາຍອື່ນໆ ໃດແນ່ເຂົ້າໃນຟອນເພັດສະລາດອີກ.
  • ສາຍເຫດທີ3: ຍ້ອນຟອນເພັດຊະລາດບໍ່ໄດ້ຕິດຕັ້ງເປັນຟອນບູລິມະສິດ ດັ່ງນັ້ນເມື່ອເວລາມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງພິມພາສາລາວເພື່ອສິ່ງໃດສິ່ງໜື່ງແລ້ວ ລະບົບດັ່ງກ່າວຈະໄປເອີ້ນເອົາ ຟອນດອກຈຳປາ ເພາະຟອນດັ່ງກ່າວເປັນຟອນບູລິມະສິດຫຼັກຂອງລະບົບ. ຊຶ່ງຜ່ານມາເຄີຍໄດ້ນໍາສະເໜີໃຫ້ ບໍລິສັດ ໄມໂຄຼຊອບ ຮັບຮູ້ຟອນເພັດຊະລາດ ແຕ່ຍັງບໍ່ມີທີທ່າວ່າຈະຮັບເອົາຟອນເພັດຊະລາດເປັນຟອນບຸລິມະສິດ ໂດຍອ້າງວ່າໄດ້ສ້າງຟອນດອກຈໍາປາ ມາເປັນຟອນສໍາລັບພາສາລາວແລ້ວ. ຕາມການປຶກສາຫາລືກັບຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດ ເຫັນວ່າມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການສ້າງໂປຼແກຼມເພື່ອມມາຄວບຄຸມການພິມ ແຕ່ທາງພວກເຮົາບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ສະນັ້ນຈະຕ້ອງໄດ້ວ່າຈ້າງຜູ້ທີ່ສາມາດມາເຮັດໃຫ້.
  • ບັນຫາເວລາກົດ shift + ສະລະອໍາ (xໍາ) ແທນທີ່ຈະອອກມາເປັນສະຫຼະອໍາກັບໄມ້ໂທ (xໍ້າ ) ແຕ່ກາຍເປັນເຄື່ອງໝາຍດາວ (*) ແລະ ເວລາເຮົາກົດໝາຍຈໍ້າ (.) ຢູ່ແຖບຄີບອດ NumLock ຈະອອກເປັນເຄື່ອງໝາຍຈຸດ (,):
  • ສາຍເຫດຂອງບັນຫານີ້ແມ່ນຍ້ອນແປ້ນພິມ STEA ທີ່ມາກັບລະບົບປະຕິບັດການວິນໂດ່ນັ້ນບໍ່ໄດ້ກຳນົດວ່າເວລາກົດ Shift + xໍາ ແລ້ວໃຫ້ອອກເປັນ xໍ້າ ແຕ່ກໍານົດໃຫ້ສະແດງເຄື່ອງໝາຍດາວ (*) ແຕ່ຖ້ານໍາໃຊ້ໂປຼແກຼມ LaoScript for Windows ແລ້ວແມ່ນບໍ່ມີບັນຫາ. ສະນັ້ນວິທີແກ້ໄຂແມ່ນຈະຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງໂປຼແກຼມແປ້ນພິມ STEA ໃຫ້ຮັບຮູ້ເຄື່ອງໝາຍດັ່ງກ່າວຊື່ງທາງພວກເຮົາສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ຢູ່ ແຕ່ຜູ້ຊົມໃຊ້ຈະຕ້ອງໄດ້ດາວໂຫຼດຈາກເວັບໄຊເພັດຊະລາດ ແລ້ວມາຕິດຕັ້ງເອງ, ຖ້າຢາກໃຫ້ແປ້ນພິມທີ່ມາກັບລະບົບວິນໂດ່ ຈະຕ້ອງໄດ້ສົ່ງແປ້ນພິມນັ້ນໃຫ້ ບໍລິສັດ ໄມໂຄຼຊອບ ອັບເດດໃຫ້. ຖ້າຫາກບັນດາທ່ານຜູ້ອ່ານຍັງມີຄໍາຄິດເຫັນໃດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບບັນຫາການນໍາໃຊ້, ມີທິດທາງໃນການປັບປຸງ ຫຼື ພັດທະນາຟອນເພັດຊະລາດ ໃຫ້ມັນດີຂື້ນ ທາງທີມງານພວກເຮົາຍິນດີຈະຮັບເອົາຄໍາຄິດເຫັນນັ້ນເພື່ອປັບປຸງໃຫ້ມັນດີຂື້ນໄປເລື້ອຍໆ
>>>>>>>>>>>>>>>>