ຜົນການສັງລວມຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ການໃຫ້ຄະແນນ

ຕາມການສັງລວມຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ການໃຫ້ຄະແນນເຫັນວ່າຄວນສະເໜີຮ່າງແປ້ນພິມທີ່ສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ທັງສອງທັດສະນະ ແລະ ປະເພດຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້. ດັ່ງນັ້ນ, ທາງສູນບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຼນິກຈິ່ງຂໍສະເໜີຮ່າງແປ້ນພິມດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ເປັນມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດເຊິ່ງໄດ້ແກ່:
 1. ແປ້ນພິມແບບ 4 ແຖວ ສຳລັບມືຖືແບບ Touch Screen
  • Level 1: ຕາມການຈັດວາງຕົວອັກສອນເທິງແປ້ນພິມຄອມພິວເຕີ (ຕາມແບບຂອງ ທ່ານ ບຸນສົງ ລັດຖະຍອດ ແລະ ທ່ານ ສຸລິໂຍ ວົງດາລາ) ແຕ່ພາຍຫຼັງການປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຜ່ານຮ່າງແປ້ນພິມພາສາລາວໃນລະບົບມືຖືແລ້ວ ເຫັນວ່າ: ຄວນຍ້າຍຕົວອັກສອນ "ຣ" ເຂົ້າໄປໄວ້ ລະດັບ 1 ນໍາ ເພາະເຫັນວ່າຕົວອັກສອນດັ່ງກ່າວ ກໍ່ເປັນໜື່ງໃນພະຍັນຊະນະຫຼັກ (ພະຍັນຊະນະໂຕທີ 27) ຂອງລາວ ແລະ ຖືກນຳໃຊ້ຫຼາຍໃນປະຈຸບັນ ສ່ວນ "ໜ" ແລະ "ໝ" ຍັງຄົງປະໄວ້ໃນລະດັບ 2 ຍ້ອນວ່າສາມາດໃຊ້ "ຫນ" ແລະ "ຫມ" ແທນໄດ້.
  • Level 2: ຕາມການຈັດລຽງຂອງລະດັບ 2 ຂອງແປ້ນພິມຄອມພິວເຕີ, ເພີ່ມເລກລາວໃສ່ແຖວເທິງສຸດ (ຕາມແບບຂອງ ທ່ານ ບຸນສົງ ລັດຖະຍອດ ແລະ ແບບຂອງ ທ່ານ ອະນຸສັກ ສຸຜາວັນ) ແລະ ປັບປ່ຽນບາງຈຸດເຊັ່ນ:
   • ຍ້າຍເລກລາວ 0 ໄປໄວ້ແຖວເທິງສຸດຕໍ່ຈາກເລກ é ເລີຍ, ເພາະເຫັນວ່າສະດວກ ແລະ ງ່າຍຕໍ່ການໃຊ້ງານ.
   • ປ່ຽນແທນຕົວອັກສອນ " ໍ່" ດ້ວຍບັນດາເຄື່ອງໝາຍຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: / ,* ແລະ @ ຍ້ອນບັນດາເຄື່ອງໝາຍດັ່ງກ່າວແມ່ນຈະຖືກນຳໃຊ້ຫຼາຍເຊັ່ນ: ເພີ່ມເຄື່ອງໝາຍ /: ຍ້ອນວ່າປະຈຸບັນການພິມວັນທີ, ເດືອນ ປີ ແມ່ນພິມຕາມວັນທີຂອງສາກົນເຊັ່ນ: 01/02/2012 ແລະ ອີກອັນໜື່ງ ແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ຫຼາຍເຂົ້າໃນການພິມເລກທີເອກະສານ ເຊັ່ນ: ເລກທີ: 013 /ສບລ.ຄສ ເຫຼົ່ານີ້ເປັນຕົ້ນ.
   • ເພີ່ມເຄື່ອງໝາຍ *: ໃນແປ້ນພິມພາສາລາວໃນລະບົບມືຖື ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຈະມີເຄື່ອງໝາຍການຄໍານວນບາງອັນເຊັ່ນ: + ແລະ - ແຕ່ເຫັນວ່າຄວນໃຫ້ມີຄົບທັງ ຄູນ ແລະ ຫານ ສະນັ້ນຈື່ງໄດ້ເພີ່ມ / ແລະ * ໃສ່.
   • ເພີ່ມເຄື່ອງໝາຍ @: ເນື່ອງຈາກໃນອານາຄົດຈະໄດ້ມີການພັດທະນາ ແລະ ນຳໃຊ້ໂດເມນເນັມ (Domain Name) ພາສາລາວ ສະນັ້ນຈື່ງເຫັນວ່າ ມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງໃສ່ເຄື່ອງໝາຍ @
   • ລຶບຕົວອັກສອນ " ໍ່" : ຍ້ອນວ່າ ສາມາດພິມສະຫຼະ " ໍ" ແລະ " ່" ແທນໄດ້.
   • ລຶບຕົວອັກສອນ" ຫຼ": ຍ້ອນວ່າສາມາດໃຊ້ "ຫລ" ແທນໄດ້ ສະນັ້ນຈຶ່ງບໍ່ຈໍາເປັນເອົາໃສ່
 2. ແປ້ນພິມ 3 ແຖວ ສໍາລັບມືຖືແບບ Touch Screen ປະເພດ 31 ປຸ່ມ
 3. ຕາມການຈັດລຽງຕົວອັກສອນຂອງແປ້ນພິມຄອມພິວເຕີ ພຽງປ່ຽນບ່ອນ " ຳ " ກັບ " ໍ " , " ໃ " ກັບ " ລ " ຍ້ອນເຫດຜົນຕ່າງໆ ຄືດັ່ງລຸ່ມນີ້:
  • ປ່ຽນບ່ອນ " ຳ " ກັບ " ໍ ": ຍ້ອນເວລາຕີສະຫຼະ " ໍາ" ເຮົາສາມາດຕີ ສະຫຼະ " ໍ " ແລະ ສະຫຼະ " າ " ໄດ້ ຈື່ງເຫັນວ່າຄວນຍ້າຍ " ໍ " ໄປໄວ້ ລະດັບ 1 ແທນ.
  • ປ່ຽນບ່ອນ " ໃ " ກັບ " ລ ": ຍ້ອນວ່າຕົວອັກສອນ " ລ " ກໍ່ເປັນພະຍັນຊະນະຫຼັກໃນພາສາລາວ ສ່ວນ ສະຫຼະ " ໃ " ແມ່ນສາມາດໃຊ້ສະຫຼະ " ໄ " ແທນໄດ້.
 4. ແປ້ນພິມ 3 ແຖວ ສໍາລັບມືຖືແບບ Touch Screen ປະເພດ 26 ປຸ່ມ
  • ຈັັດເອົາຕົວອັກສອນທີ່ຂຽນໃນແຖວຫຼັກມາໄວ້ໃນລະດັບທີ່ 1 ແຕ່ເນື່ອງຈາກວ່າຕົວອັກສອນໃນແຖວຫຼັກນັ້ນເກີນ 26 ຕົວ ສະນັ້ນ ຈະເລືອກເອົາຕົວອັກສອນທີ່ມີສະຖິຕິການນຳໃຊ້ຫຼາຍມາໄວ້ໃນລະດັບ 1 ແລະ ຈັດເອົາບັນດາຕົວອັກສອນທີ່ບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ນຳໃຊ້ໄປໄວ້ລະດັບ 2 ເຊັ່ນ: ຍ້າຍ ຖ,ຜ,ຝ,ຟ ແລະ ຢ ໄປໄວ້ລະດັບ 2
  • ການຈັດວາງຕົວອັກສອນແຕ່ລະປຸ່ມນັ້ນແມ່ນອີງໃສ່ຫຼັກໄວຍາກອນເຊິ່ງເລີ່ມຈາກພະຍັນຊະນະຕໍ່ ດ້ວຍສະຫຼະ ແລະ ວັນນະຍຸດ
 5. ແປ້ນພິມພາສາລາວໃນມືຖື ແບບປຸ່ມກົດ ປະເພດ 26 ປຸ່ມ
 6. (Blackberry ປະເພດ 28 ປຸ່ມ)
  (Nokia ປະເພດ 28 ປຸ່ມ)
  • ການຈັດລຽງຕົວອັກສອນໃສ່ແປ້ນພິມຕາມລຳດັບການຈັດລຽງໃນປື້ມໄວຍາກອນລາວຊຶ່ງພະຍັນຊະນະດ່ຽວທັງໝັດຈະຢູ່ໃນລໍາດັບທີ່ 1 ສ່ວນສະຫຼະ, ວັນນະຍຸດ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍອື່ນໆ ຢູ່ໃນລໍາດັບທີ 2
 7. ແປ້ນພິມພາສາລາວໃນມືຖື ແບບປຸ່ມກົດ ປະເພດ 10 ປຸ່ມ
  • ຕາມການຈັດລຽງໃນຫຼັກໄວຍາກອນລາວ ເຊິ່ງປຸ່ມທີ່ບັນຈຸພະຍັນຊະ ນະຈະມີ 5 ຕົວອັກສອນ ແລະ ປຸ່ມທີ່ບັນຈຸສະຫຼະຈະມີ 6 ຕົວອັກສອນ